Drobečková navigace

Koronavir > MĚSTA A OBCE > EKO-KOM

Co je to EKO-KOM

Jak systém funguje

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

To znamená, že společnost EKO-KOM, a. s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Na jedné straně společnost EKO-KOM, a. s. uzavírá Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů.

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a. s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a. s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem.

Jaké výhody přináší obci členství v systému EKO-KOM?

  • Obec může nadále provozovat vlastní systém tříděného sběru bez jekéhokoliv omezení.
  • Obec na základě vyplněného čtvrtletního výkazu o množství vytříděného odpadu předaného k využití získává finanční odměnu.
  • Finanční odměna pomáhá výrazně snižovat náklady spojené s provozem systému tříděného sběru.
  • Obce zapojené v systému EKO-KOM se mohou zapojovat do lokálních a krajských rozvojových projektů sloužícím k rozvoji tříděného sběru (zápůjčky kontejnerů, informační kampaně …).
  • Obce mohou využít pomoci systému EKO-KOM při zavádění a rozvoji sběru nápojových kartonů.

Grafické znázornění fungování systému EKO-KOM

Jak se může obec zapojit do systému EKO-KOM?

Obec nebo město vstupuje do systému EKO-KOM podepsáním Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s.

Chcete-li zapojit vaši obec do systému, kontaktujte zástupce společnosti EKO-KOM, a. s. – regionálního manažera pro danou oblast dle umístění obce nebo města.

Kontakt na regionální manažerky EKO-KOM, a. s., pro Jihočeský kraj:

Ing. Lenka Pravdová
regionální manažer pro Jihočeský kraj
Plzeňská 2311/2a
370 04  České Budějovice 4
tel. 602 620 170
e-mail: pravdova@ekokom.cz

Více informací o zapojení obcí do systému EKO-KOM se můžete dozvědět na www.ekokom.cz.