Drobečková navigace

Koronavir > VEŘEJNOST > Jak třídit > Ostatní odpady

Ostatní odpady

Kovy Velkoobjemový
odpad
Nebezpečný
odpad
Vysloužilá elektrozařízení
a baterie
Bioodpad

 

 
Kovy
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin. 
Do sběrných surovinnepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů (a to ani jejich demontované části - na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory). Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
 
 
Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. Jestliže v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – např. při rekonstrukci domu, je nutné si za úhradu objednat přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.
 
 
Nebezpečný odpad
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí (jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie). Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do komunáulního odpadu. 
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora.  Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
 
 
Vysloužilá elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro.
 
 
Bioodpad
Jde se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Některé obce a městat zajišťují jejich oddělený sběr. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách.