Drobečková navigace

Úvod > SOUTĚŽE > Jihočeský okresní odpadový přebor 2017 > Pravidla soutěže JOkOrP 2017

Pravidla soutěže Jihočeský okresní odpadový přebor 2017

Vyhlašovatelé
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihočeský kraj. 

Účast
Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Období
Soutěž je vyhlášena pro obdo od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
Slavnostní vyhlášení výsledků bude 12. prosince 2017.

Způsob hodnocení

  • Pro hodnoce soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnoce budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříných a odstraněných v obcích.
  • Hodnoce proběhne pro kaž okres Jihočeského kraje samostatně.
  • Podle počtu získaných bodů za všechna čtvrtle bude stanoveno sled pořadí v okrese.
  • Pokud obec neposkytne čtvrtletní výkaz včas, tj. v souladu se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, bude počet bodů za toto čtvrtletí 0.

Hodnotí se celková výžnost všech 4 základních komodit (papíru, plastů, skla a nápojového kartonu) přepočtená na 1 obyvatele v daném čtvrtletí. Obec tedy získává 1 bod za kaž

1 kilogram, přiče se body zaokrouhlují na 2 desetin místa. Vyhrává obec s nejvyšším počtem dosažených bodů za soutěž období.

Odměny
První tři obce v každém okrese Jihočeského kraje, které získají nejvíce bodů, získají diplom a drobné upomínkové předměty.

Tato pravidla jsou účinná od 1. 10. 2016.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.