Drobečková navigace

Úvod > SOUTĚŽE > Jihočeší třídí odpady > Pravidla soutěže 2017

Pravidla soutěže Jihočeši třídí odpady 2017
(Krajská soutěž obcí ve třídění odpadů)

Vyhlašovatelé
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihočeský kraj. 

Účast
Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Období
Soutěž je vyhlášena pro období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
Slavnostní vyhlášení výsledků bude 12. prosince 2017.

Velikostní skupiny
Aby výsledky byly porovnatelné, je soutěž vyhlášena pro čtyři velikostní skupiny obcí, a to podle počtu obyvatel: 

  • Obce, městyse a města do 499 obyvatel, 
  • Obce, městyse a města s 500 až 1999 obyvateli, 
  • Obce, městyse a města s 2000–7000 obyvateli, 
  • Města nad 7000 obyvatel. 

Způsob hodnocení

  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s. 
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. 
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou velikostní skupinu obcí zvlášť.
  • Obec získává výsledné body, které jsou součtem bodů 9 soutěžních kritérií (4 hlavních a 5 doplňkových). 
  • Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí ve velikostní skupině obcí.
  • Pokud obec neposkytne čtvrtletní výkaz včas, tj. v souladu se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, bude počet bodů za toto čtvrtletí 0.

Hlavní hodnocení

„Výtěžnost papíru“
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram papíru v přepočtu na obyvatele a soutěžní období. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost plastu“
Hodnotí se celková výtěžnost plastu, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram plastu v přepočtu na obyvatele a soutěžní období. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost skla celkem“
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré), to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram skla v přepočtu na obyvatele a soutěžní období. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost kovů“
Hodnotí se výtěžnost kovů v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram papíru v přepočtu na obyvatele a soutěžní období. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení

V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů.

„Sběr papíru“ 
Pokud obec v hodnoceném období sbírala papír v ostatních způsobech sběru a následně v časově příslušném výkazu uvedla toto množství předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 2 body.

„Sběr čirého skla“
Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo a následně v časově příslušném výkazu uvedla množství čirého skla předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 2 body.

„Sběr nápojového kartonu“
Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton a následně v časově příslušném výkazu uvedla množství nápojového kartonu předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 2 body.

„Sběr kovů“ 
Pokud obec v hodnoceném období sbírala kovy v ostatních způsobech sběru a následně v časově příslušném výkazu uvedla množství kovů předané úpravci (resp. zpracovateli), získá 2 body.

„Zajištění dostatečné a dostupné sběrné sítě“
Pokud obec získala v hodnoceném období bonus minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (viz Příloha č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů nebo na tomto odkazu zde, získá 2 body.

Tato pravidla jsou účinná od 1. 10. 2016.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.