Drobečková navigace

Úvod > SOUTĚŽE > Soutěž Základních a základních uměleckých škol > Pravidla soutěže Základních a uměleckých škol

Úplná pravidla soutěže Základních škol a základních uměleckých škol

Tato pravidla soutěže upravují soutěž a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1) Vyhlašovatel, pořadatel
Vyhlašovatelem soutěže je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, pořadatelem soutěže je STUDIO GABRETA spol. s r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČ 26030021 (dále jen „organizátor“)

2) Účastníci soutěže a termín konání soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá základní škola a základní umělecká škola s na území Jihočeského kraje, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Do soutěže se mohou přihlásit pod hlavičkou účastníka jednotlivci, skupinky nebo celé třídy.
Soutěž začíná 1. září 2014 v 0:00 hod. a končí 20. října 2014 v 0:00 hod. na území České republiky s vymezením katastrálního území Jihočeského kraje. Odevzdání soutěžních materiálů proběhne v termínu od 16. 10. 2014 od 9:00 hod. do 23. 10. 2014 v 11:00 hod. vč. (fyzické doručení a převzetí organizátorem nebo jím určenou osobou, nikoliv datum předání soukromému či státnímu přepravci nebo poskytovateli poštovních služeb). Místo a hodiny doručení budou určeny začátkem října 2014. Nepoškozené doručení soutěžního modelu, a s tím související náklady, nese účastník.

3) Princip a podmínky soutěže
Principem soutěže je vytvořit 3D model (o max. velikosti 1 x 1 x 1 m), který bude převážně (více jak 60%) z recyklovaných materiálů. Tématem soutěže – 3D model je významná osobnost obci či města nebo významný krajinný prvek pro danou obec či město, ve kterém účastník působí. Každý 3D model bude opatřen čitelným názvem díla, úplnou adresou účastníka a jmény nebo třídou autorů díla.

4)  Určení výhry
Výhercem se stává ten, jemuž hodnotící komise, složená ze zástupců vyhlašovatele, organizátora, Výtvarného ateliéru TVOR a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., přidělí nejvíce bodů za 3D model. Hodnotit se bude použití recyklovaných materiálů, kvalita zpracování a umělecké pojetí soutěžního tématu.

5) Předání výhry
Předání cen proběhne v rámci vernisáže výstavy soutěžních modelů osobně zástupci/ům soutěžícího. V případě, že se soutěžící (jeho zástupce/i) osobně nezúčastní vernisáže, výhry budou výherci předány poštou či smluvním přepravcem na adresu soutěžícího.
Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

6) Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastí v soutěži projevuje každý účastník souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 
Účastník zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, a to až do písemného odvolání.
Účastník dále souhlasí s tím, že organizátor jsou oprávněni zveřejnit jeho jméno, příjmení a obec bydliště v rámci soutěže a dále bezplatně pořídit fotografie nebo videozáznam účastníků a výherců, následně je uveřejňovat v médiích, v propagačních materiálech organizátora po dobu 10 let od skončení soutěže. Zároveň účastník uděluje organizátorovi souhlas s tím, že organizátor je oprávněn využívat jméno, příjmení, adresy a jeho fotografie či videozáznamy pro reklamní, propagační a marketingové účely organizátora ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích.
Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo k přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z toho zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoli odvolat.
Povinností a závazkem účastník je získat potřebný souhlas k uvedení zákonných zástupců nezletilých soutěžících (v rozsahu jména, příjmení, věku, navštěvované třídy, fotografie), kteří se zapojí do soutěže jménem a se souhlasem účastníka. V případě, že se zákonný zástupce nezletilých soutěžících bude domáhat jakéhokoliv odškodnění, přebírá tuto zodpovědnost účastník a uhradí případné odškodnění a poškození dobrého jména pořadateli soutěže.

7) Práva a povinnosti organizátora
Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího podle soutěžních pravidel.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.jihocesketrideni.cz.
Tato pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na internetových stránkách www.jihocesketrideni.cz.

V Českých Budějovicích dne 25. 8. 2014