Pravidla spotřebitelské soutěžě

Spotřebitelská soutěž: Soběslavská soutěž s Muchomůrkou

 

  1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu soutěže.

 

  1. Provozovatel a Organizátor Soutěže

Provozovatelem Soutěže je společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701, Organizátorem je agentura STUDIO GABRETA spol. s r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČO 26030021.

 

  1. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže je každá fyzická osoba, která v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže.

Účastník Soutěže musí mít na území města Soběslav trvalý pobyt. Fyzické osoby, které nemají na území města Soběslav trvalý pobyt, se mohou soutěže zúčastnit, ale nemají nárok na jakoukoliv výhru v soutěži. 

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli a Organizátorovi v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

 

  1. Podmínky Soutěže

Účastník Soutěže musí u každého odpadu správně zakřížkovat barvu kontejneru na tříděný odpad nebo sběrného dvora, které jsou na Herním kuponu.

 

  1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 10. 5. 2018 v 00:00 do 31. 5. 2018 v 23:59. Během této doby Organizátor přijímá soutěžní kupony.

Potvrzení účasti Účastníka v Soutěži je odeslán Herní plán na adresu Organizátora nebo vhozením do boxu ve vestibulu Městského úřadu Soběslav na adrese náměstí Republiky 59, Soběslav.

Pokud Účastník odešle jakoukoliv formou Herní plán Organizátorovi nebo Provozovateli soutěže s tím, že úhradu za poštovné či jiné kurýrní služby by měl hradit Organizátor nebo Provozovatel soutěže, nebude takováto zásilka ani jednou stranou přijata a Herní plán resp. Účastník bude ze soutěže vyloučen.

 

  1. Výhry

Výhry jsou 5x termo nákupní košík, 5x termo taška a 10x termoska (vyobrazené výhry na letáku soutěžě jsou pouze ilustrační a nemusejí svým vzhledem odpovídat skutečným výhrám).

 

  1. Výběr Výherců a předání výher

Výherce bude vybrán z Účastníků na základě losování Organizátorem Soutěže, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

Oznámení o jednotlivých výhrách sdělí Provozovatel nebo Organizátor Výherci nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy. Na základě těchto zpráv Výherce poskytne Provozovateli nebo Organizátorovi soutěže další kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště), aby mohlo dojít k předání cen Výherci. Výherce bude Organizátorem kontaktován maximálně 3x. Pokud Výherce ani po třetím kontaktu nebude s Organizátorem komunikovat, bude vylosován náhradní Výherce.

Výhry vylosovaným Účastníkům budou předány buď osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby. Na nedoručené výhry Výherci, které budou prokazatelně poslány prostřednictvím kurýrní služby, nevzniká Výherci nárok na náhradu takovéto výhry. V případě nepřevzetí výhry Soutěže do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní Výherce, tj. další v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

 

  1. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci Účastníka. Nebudou-li údaje uvedené Účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele či Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky), a z tohoto důvodu se nepodaří Účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel ani Organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude Účastníkovi předána.

Provozovatel i Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou Účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách www.jihocesketrideni.cz.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže Účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel nebo Organizátor.

Provozovatel nebo Organizátor je oprávněn vyřadit ze Soutěže Účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel nebo Organizátor oprávněn požadovat po Účastníkovi vrácení této výhry.

Každý Soutěžící může získat pouze 1 výhru, a to i v případě, že splní podmínky dalších Soutěží vyhlášených ve stejném termínu.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel ani Organizátor neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní Účastníka anebo zabrání kontaktu mezi Účastníkem a Provozovatelem.

 

  1. Osobní údaje

Účastník soutěže bere na vědomí, že EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 25134701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO-KOM, a.s.“), jakožto správce bude zpracovávat prostřednictvím zpracovatele STUDIO GABRETA spol. s r.o., IČO: 26030021, se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150 00 a prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této soutěže, osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto letáku, na základě oprávněného zájmu EKO-KOM, a.s., a to za účelem (i) vyhodnocení soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v listinné a elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se soutěže zúčastnit. Účastník soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO-KOM, a.s., na: ing. Lenka Pravdová, Lenka.Pravdova@ekokom.cz.

EKO-KOM, a.s., tímto účastníka soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že EKO-KOM, a.s., provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat EKO-KOM, a.s., o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Provozovatel nebo Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

 

Tato pravidla platí od 20. 4. 2018 a nahrazují pravidla vydaná před tímto datem.