Drobečková navigace

Koronavir > VEŘEJNOST > Soutěž KOUZLENÍ S ODPADY > Pravidla soutěže

Pravidla spotřebitelské soutěžě
Spotřebitelská soutěž
Soutěž pro základní školy Jihočeského kraje
2019

 

 1. Úvodní ustanovení
  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.
  Výhru a zároveň podmínky, které musí Soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu Soutěže.

 

 1. Provozovatel a Organizátor Soutěže
  Provozovatelem Soutěže je Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1950/2, 370 01 České Budějovice, IČO 70890650 a společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701.
  Organizátorem je agentura Phillipe Garmond spol. s r.o., Školní nám. 51/12, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 05193486.

 

 1. Účastníci Soutěže
  Účastníkem Soutěže je každá Základní škola působící na území Jihočeského kraje a její žáci.

 

 1. Podmínky Soutěže
  Účastník Soutěže musí napsat text (báseň, říkanka, pohádka…) na téma třídění odpadů, který bude zároveň korespondovat s nakreslenými sedmi obrázky. Obrázky jsou k dispozici na webu www.jihocesketrideni.cz/soutez-zs-obrazky.

 

 1. Licenční a autorské ujednání
  Registrací a zasláním textu Účastník souhlasí s jejím uveřejněním a zároveň přenechává Provozovateli a Organizátorovi Soutěže licenční právo na texty v jakémkoliv možném rozsahu, který je v době konání Soutěže znám. Zároveň uděluje souhlas, aby texty byly doplněna jménem Účastníka. Účastník Soutěže zároveň prohlašuje, že osoby pod texty, kterou Účastník posílá do Soutěže, jsou s podmínkami Soutěže spraveny a nebudou se domáhat autorského či jiného poškození po Provozovateli či Organizátorovi Soutěže. V opačném případě, kdy třetí osoba vznese požadavek na jakoukoliv náhradu do zásahu svého autorského či soukromého života, Účastník plně přebýrá tuto zodpovědnost a zároveň se zavazuje uhradit veškeré náklady v rámci soudní či mimosoudní pře s poškozenou třetí osobou plus náklady za poškození dobrého jména Provozovatele a Organizátora Soutěže.

 

 1. Termín a místo konání Soutěže
  Soutěž probíhá ve dnech od 2. 9. 2019 od 00:00 do 30. 9. 2019 23:59. Během této doby Organizátor přijímá texty a registrace Soutěže.

 

 1. Výhry
  Drobné dárky od Provozovatelů soutěže.

 

 1. Výběr Výherců a předání Výher
  Výherce bude vybrán z Účastníků na základě určení Provozovatele a Organizátora Soutěže, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.
  Oznámení o výhře sdělí Organizátor Výherci nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.
  Konkrétní předání Výher dohodnou Provozovatel nebo Organizátor a Výherce po vyhlášení vítězů soutěže.
  Výherce může být zveřejněn na webových stránkách www.jihocesketrideni.cz. Provozovatel nebo Organizátor je oprávněn použít jméno Výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce souhlasí s tím, že jeho fotografie a video záznam související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

 

 1. Další podmínky, práva a povinnosti
  Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele či Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o Výhře, nenese za to Provozovatel ani Organizátor odpovědnost. V takovém případě Výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.
  Provozovatel i Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Soutěže.
  Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel nebo Organizátor.
  Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.
  Každý Soutěžící může získat pouze 1 Výhru, a to i v případě, že splní podmínky dalších Soutěží vyhlášených ve stejném termínu.
  Výhra není právně vymahatelná.
  Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.
  Pokud je Účastník Soutěže mladší 18 let, je podmínkou Výhry potvrzený Výslouvný souhlas zákonného zástupce daného Účastníka (GDPR). Muster Výslovného souhlasu je ke stažení na stránkách Soutěže www.jihocesketrideni.cz/soutez-zs-gdpr.

 

 1. Zpracování osobních údajů
  Účastník Soutěže bere na vědomí, že Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1950/2, 370 01 České Budějovice, IČO 70890650 a EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO-KOM, a.s.“), jakožto správce bude zpracovávat prostřednictvím zpracovatele Phillipe Garmond spol. s r.o., se sídlem Školní nám. 51/12, 289 22 Lysý nad Labem, IČO 05193486, obchodní společnost zapsana v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 259778 a prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto letáku, na základě oprávněného zájmu EKO-KOM, a.s., a to za účelem (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO-KOM, a.s., na: gdpr@jihocesketrideni.cz.
  EKO-KOM, a.s., tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že EKO-KOM, a.s., provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat EKO-KOM, a.s., o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.
 1. Závěrečná ustanovení
  Provozovatel nebo Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Tato pravidla platí od 1. 9. 2019 a nahrazují pravidla vydaná před tímto datem.